Kraftig sykkelvekst i norske byer!

Statens Vegvesen melder om langt flere sykkelturer i 2020. En gledelig nyhet for miljøet, folkehelsa og samfunnet. Spørsmålet er om fordelingen vil vedvare, og om sykkelandelen kan økes ytterligere.

Sterk økning i sykkelandelen

Statens Vegvesen rapporterer om en økning i antallet sykkelreiser etter sommeren. I en høst preget av smittevern og busstreik, er det svært gledelig at flere trafikanter velger miljøvennlige transportmidler. Dette kan gi flere positive aspekter. For det første kan det medføre en langsiktig endring der flere sykler året rundt, noe som gagner miljøet og folkehelsa. Det kan også utløse flere offentlige investeringer i sykkel-infrastruktur, og det kan føre til at flere sykler oftere. Samtidig meldes det om rekordhøyt salg av elsykler i Norge, noe som indikerer at veksten på sykkelreiser kan vedvare eller økes ytterligere.

Sammenlignet med 2019 viser sykkelindeksen at alle norske byer har flere som sykler og at den største veksten er i Oslo. Oslo er kåret til en av verdens mest sykkelvennlige[1] byer, og har de siste årene innført flere sykkelvennlige tiltak som tilskudd til kjøp av elsykler, piggdekk og trygg sykkelparkering. Da er det kanskje ikke så rart at det er her man ser størst vekst i sykkelandelen.

Flere virkemidler kan utgjøre en vedvarende endring

Ifølge nettstedet Målbevisst vil varige vaneendringer oppstå ved å tilpasse miljøet slik at dårlige vaner hindres og gode vaner heies fram. Triggere for gode vaner har mange ulike former. For at noen som tidligere ikke har syklet skal velge å sykle til destinasjonen, kan eksempelvis en busstreik eller en anbefaling fra myndighetene være en utløsende faktor. Over tid er kanskje gode sykkelveier, riktig utstyr, trygg sykkelparkering og kunnskap om alle fordelene med sykling noe som opprettholder vanen.

Etter at coronaepidemien inntraff er det solgt rekordmange elsykler. Med tilgang til elsykler kan det være enklere for mange å velge sykkel som transportmiddel. På transportetapper med mange bakker, mye å bære med seg og lengre avstander kan elsykkelen erstatte bilen. For å opprettholde den positive utviklingen som Statens Vegvesen viser til, må også arbeidsgiver komme på banen. Her kan investeringer i trygg sykkelparkering og insentivordninger som sykkelgodtgjørelse medvirke.

For hvem vil vel ikke ha gladere og friskere ansatte? Valget burde være enkelt når sykling til og fra jobb har så mange fordeler.

[1] Steen, 2020 https://vartoslo.no/hele-oslo-stine-steen-sykkel/oslo-suser-frem-som-sykkelhovedstad-internasjonalt-tilrettelegges-det-for-sykkel-som-aldri-for/115757

--

--

Smart and secure bike lockers from Norway.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store