Hver eneste kilometer på sykkelen teller!

Ved å øke sykkelandelen og redusere passive fremkomstmidler får klimaet, samfunnet og syklisten store gevinster. Sykling er miljøvennlig, økonomisk og godt for helsa! Faktisk så teller hver eneste kilometer på sykkelen, og kanskje enda mer for de som har hjemmekontor.

Hver kilometer er samfunnsbesparende

Transportøkonomisk institutt melder at sykefraværet kan reduseres med 15 prosent for de som sykler til jobb, sammenlignet med de som ikke gjør det. Helsedirektoratet har beregnet at helse- og velferdsgevinsten for hver kilometer som sykles er på 26 kroner. Dette inkluderer gevinsten samfunnet får fra mosjon og bedre folkehelse. Derimot tilsvarer bilkjøring en negativ helse- og velferdsgevinst på 6,90 kroner per kilometer. Derfor er det i samfunnets interesse at flest mulig benytter seg av aktive transportmidler som sykkel i stedet for passive transportmidler som bil.

For syklisten medfører sykkelpendling lavere transportutgifter. Mange benytter også sykling som trening, og slipper derfor treningsavgifter til treningssenter osv. Forskning i flere norske byer viser at syklister og fotgjengere faktisk legger igjen mer penger enn bilister. Det er bra for næringslivet — og godt nytt for trange bysentra med begrenset plass.

Sykling krever også mindre plass til infrastruktur som sykkelparkeringsplasser sammenlignet med bilparkeringsplasser. Eksempelvis får du ti trygge og smarte sykkelparkeringer med en Bikebox på en bilparkeringsplass.

Sykling er helsefremmende

Sykling involverer særlig alle de større muskelgruppene i nederste del av kroppen. Spesielt forsiden av lårene og setemuskulaturen får kjørt seg. Derfor er det også god kondistrening. Store muskler som jobber, krever nemlig godt betalt. En dansk studie viser at bare en time på sykkelen i uka har en effekt. Sykling er dessuten en skånsom treningsform for muskler, ledd og skjelett.

Mange som sykler til jobben har behov for trygg og smart oppbevaring når de kommer fram. Foto: Ole Ekker

Mange bruker sykling både til opptrening, mosjon og aktiv trening. Man slipper støtene på ankler og knær samtidig som man får trent både styrke og kondisjon. Om man varierer ved å sykle i kupert terreng får man trent større deler av kroppen, i tillegg til balanse og koordinasjon.

Sykling “til og fra” hjemmekontor

Koronasituasjonen medfører hjemmekontor for svært mange. Dette innebærer nye hverdagsrutiner og det er viktig å innføre vaner som motvirker stillesitting og et lavere aktivitetsnivå. En sykkeltur på starten og slutten av arbeidsdagen er bra for både kropp og sinn. Sykkelturene trenger ikke å være lange. Minst en kilometer for hver tur reduserer risikoen for overvekt, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes. En svensk studie viser at sykling forebygger hjerte- og karsykdommer.

Sykling øker også konsentrasjonsevnen, så sykkelturen “til jobb” kan gi mer effektive arbeidsdager. Vinterkulda trenger heller ikke å være en showstopper, selv om snø, slaps, salt og glatte sykkelveier setter krav til syklisten. Så lenge sykkelen er utstyrt med reflekser, lys og piggdekk — og syklisten har riktig bekledning kan en sykkeltur om vinteren være forfriskende med alle de samme gode egenskapene for helsa.

Hver eneste kilometer på sykkelen teller, og kanskje gir de enda større effekt for de som har hjemmekontor!

--

--

Smart and secure bike lockers from Norway.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SafeBikely

SafeBikely

Smart and secure bike lockers from Norway.