Ansvarlig forbruk og produksjon fra start til slutt

Sykkelskapene i stål fra Bikely er tilpasset nordiske forhold og har store miljøgevinster. Vi forteller deg hvorfor gjenbruk, resirkulering og multisirkulering er tre beskrivende ord for stål.

Vi tar miljøansvar ved produksjon og transport av sykkelskap. Bildet er fra åpningen i Lierbyen 3. september.

Gjenvinnbare materialer med lang levetid

Sykkelskapene fra Bikely består hovedsakelig av stål som kjøpes lokalt for minimalt CO2avtrykk og kortreist verdiskapning. Stål består hovedsakelig av jern som er det fjerde vanligste grunnstoffet i jordskorpa, noe som kan gjøre det enklere å forstå at stål er et gjenvinnbart materiale med mange miljøvennlige egenskaper (Norsk Stålforbund 2009).

Stålplater ferdiglakkerte og klare for montering.

Stål er 100% resirkulerbart og 100% multisirkulerbart, som betyr at det kan brukes om igjen i det uendelige og samtidig beholde de samme gode egenskapene. Dette fører til lavere uttak av naturressurser og mindre påvirkning på miljøet. Det er også lønnsomt, og bedrifter som investerer i stålkonstruksjoner kan nyte godt av dette i lang tid. Stål har lang levetid og det er et solid materiale tilpasset nordiske forhold. Bikely jobber for gjenbruk, og tilbyr derfor et resirkuleringsprogram for opphenting av kasserte sykkelskap fra kunden.

Kvalitetsstemplet materiale

Sykkelskapene er designet for effektiv montering og demontering noe som forenkler gjenbruk av stålkomponentene, og reduserer behovet for ny stålproduksjon. Ståltypen som brukes er godkjent og kvalitetsstemplet etter RoHS-direktivet — Restrictions on Hazardous Substances[1].

Stålplate i produksjon.

Stål har en meget høy styrke i forhold til vekt. Den egner seg godt til konstruksjoner som utsettes for belastning over lang tid, der materialbruken skal være så lav som mulig. Vektbesparelsen fører til lavere CO2avtrykk ved transport, produksjon og montering. Avfall fra fabrikasjon og montering av stålkomponenter er redusert til et minimum og er for det meste resirkulerbart (Norsk Stålforbund 2009).

Stål krever ingen bekjempelsesmidler eller andre kjemikalier mot skadedyr, mugg eller råte ettersom det er et uorganisk og tørt materiale. Stålprodukter avgir ingen gasser, flyktige kjemikalier eller radon og binder ingen andre helsefarlige eller allergifremkallende stoffer.

Bikely er bevisst miljøansvaret som kommer med produksjon og transport. Alle våre kunder kan kompensere for CO2 avtrykket som medfølger vareforsendelser. Vi har nylig inngått en avtale med Chooose som kalkulerer hva CO2 avtrykket koster samfunnet og kompenserer ved å investere beløpet i klimavennlige bistandsprosjekter.

Som syklist og kunde skal du være trygg på at Bikely tar ansvar for bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

[1] Direktivet beskytter menneskers helse, miljøvennlig gjenvinning og behandling av elektriske og elektroniske produkter og beskyttelse av miljøet mot farlige stoffer.

--

--

Smart and secure bike lockers from Norway.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store